Menu

Lípa republiky

Lípa republiky vysazena na počest 100. výročí vzniku ČSR dne 28. 10. 2018..

K oslavám 100 let od vzniku České republiky se v Mostě vysadila pamětní lípa. Stalo se tak nedaleko pomníku T. G. Masaryka u Městského divadla v Mostě, k níž byly položeny květiny. Celý pietní akt se nesl za zvuku litvínovských Valdštejnových trubačů a za zpěvu sboru Clavis cordium. Po vysazení lípy byl tento akt ukončen státní hymnou.

Fotografie: výsadba pamětní lípy, Lípa republiky
Výsadba pamětní lípy

Lípa republiky – proč zrovna lípa?

Ofi­ci­ál­ním národ­ním sym­bo­lem se lípa sta­la roku 1848. Na takzvaném vše­slo­van­ském sjez­du, probíhajícím počátkem června 1848 v Pra­ze, se sešli dele­gá­ti z Čech, Mora­vy, Slez­ska, Horních Uher (budoucího Slo­ven­ska) a další zástupci slo­van­ských náro­dů patřících do habsburské monarchie. Lípa byla určena za národ­ní sym­bol v protikladu k dubu, symbolu velkoněmecké říše, a tedy zdroji jejich tehdejší poroby.

Lípa a dub však tvořily silnou významovou dvojici odnepaměti. Dub v ní zastával roli mužského prvku, zatímco lípa ženského. Ve staroslovanské myto­lo­gii byla lípa zasvě­ce­na bohy­ni lás­ky a krásy Ladě. V křes­ťan­ské éře byla čas­to spo­jo­vá­na s Pan­nou Marií. Panovala například víra, že když Panna Marie sestupuje na zem, odpočívá právě na lípě. Měl to být její nejmilejší strom, neboť vábí ptáky a včely, nikdy do něj neudeří blesk. Na větve lípy proto lidé zavěšovali svaté obrázky.

Oblíbenost lípy napříč staletími i národy je poměrně nasnadě. Naše dávné předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí. Její vůně, půvabná koruna i vlídný stín ji předurčují k tomu, aby byla symbolem ochrany, pomoci a lásky. S tvár­ným lipo­vým dře­vem pra­co­va­li také řez­bá­ři, kteří z něho děla­li oltá­ře a sochy sva­tých. Lípa nacházela uplat­ně­ní i v ryze praktickém životě při výro­bě nábyt­ku, dře­vá­ků, hudeb­ních nástro­jů, kolé­bek i rakví. Velký význam měla lípa i v lidovém léči­telství. Lípa je dodnes naším nej­ob­lí­be­něj­ším stro­mem a je čas­to vysa­zo­vá­na.

Výskyt lip u nás

Z botanického hlediska je roz­ší­ře­ná po celém mír­ném pásu sever­ní polo­kou­le, kde se vysky­tu­je asi 30 až 40 dru­hů. V Čes­ké repub­li­ce jsou původ­ní jen dva dru­hy: lípa vel­ko­lis­tá (Tilia pla­ty­phyl­los) a lípa malo­lis­tá nebo­li srd­či­tá (Tilia cor­da­ta). Lípa se doží­vá stá­ří až 1 000 let.

Zřejmě nejvíce výsadeb lípy proběhlo v říjnu 1919 k prvnímu výročí vzniku republiky. Ze záznamů starých kronik je patrné, že se do výsadby zapojovali starostové, žáci s učiteli, členové Sokola i jiných spolků. Součástí těchto slavností byl například průvod obcí, vystoupení žáků místních škol, zpěv hymny a lidových písní nebo recitace básní. Místo výsadby bylo většinou společně se stromem ozdobeno praporky a vlajkami.

Lipová ratolest je rovněž součástí české státní symboliky. Je zobrazena na státní pečeti
a prezidentské standartě. Najdeme ji také na vojenských uniformách, na erbech měst nebo na bankovkách. Znak lípy je i součástí vyznamenání a ocenění České republiky, jakým je Řád Bílého lva.

Kde můžete památku vidět?

Na trávníku nedaleko pomníku T. G. Masaryka u budovy Městského divadla v Mostě.
Radniční, 434 01 Most

Památný strom je volně přístupný

Dostupnost

Autem
Pěšky ulicí Radniční
Autobusem či tramvají MHD – zastávka Most, 1. náměstí